تست تهران لو

تست تهران لو تست ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری ‌فصل اول – تشکیلات و حدود وظایف ‌ماده 1 – به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول اینقانون هیأتهایی تحت عنوان هیأت رسیدگی  به تخلفات اداری‌کارمندان تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد. ‌تبصره – هیأت […]