نیاز به مشاوره در این زمینه دارید؟ نام و شماره تماستون رو وارد کنید تا کارشناسان ما به صورت کاملا رایگان با شما تماس بگیرن وبهتون مشاوره بدن!

  نام و نام خانوادگی


  شماره تماس

  نمونه دادخواست مطالبه خسارت موضوعی است که در این مقاله قصد داریم به آن بپردازیم،

  نمونه دادخواست مطالبه خسارت
  نمونه دادخواست مطالبه خسارت

  دادخواست مطالبه خسارت یک نوع درخواست برای دریافت خسارت ناشی از جرم است، برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع با ما همراه باشید.

  منظور از دادخواست مطالبه خسارت چیست؟

  به لحاظ قانون در چه مواردی خسارت قابل مطالبه می باشد؟

  روش ارائه دادخواست مطالبه خسارت به مراجع قضایی چگونه است؟

  نحوه تنظیم خواسته دعوا در دادخواست مطالبه خسارت چگونه است؟

  چند نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از جرم را نشان دهید؟

  جزئیات نگارش در نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم چه مواردی را شامل می شود؟

  شرایط مطالبه خسارت برای اختلاف های ایجاد شده به لحاظ مالی یا غیر مالی چگونه است؟

  مترادف واژه دادخواست چیست و شرح دعاوی تشریفاتی در چه رابطه ای می باشد؟

  نکات مهمی که در یک دادخواست مطالبه خسارت بیان می شود، چه مواردی می باشد؟

  در تقسیم بندی عملی از دعاوی خسارت معنوی چند چالش وجود دارد؟

  روش جبران مطالبه خسارت معنوی در زمان چالش های ایجاد شده چگونه است؟

  نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از صدمات غیر جسمی دارای چه ویژگی هایی می باشد؟

  آیا در خسارت های معنوی می توان هر ادعایی را پذیرفت؟

   

  منظور از دادخواست مطالبه خسارت چیست؟

  قانون قضایی برای امور مختلف که باعث لطمه به جان یا مال افراد دیگر باشد، مجازاتی را تعیین نموده است که به مطالبه خسارت نام گرفته است، مطالبه خسارت بر اساس قانون، یک تکلیف است،

  این تکلیف قانونی زمانی بر فرد واجب می شود که به صورت عمد یا سهو و یا بی احتیاطی عملی را انجام دهد که سبب ضرر به سایر افراد باشد، این ضرر می تواند زیانی باشد که در راستای سلامتی، مال، آزادی، حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری باشد.

  منظور از دادخواست مطالبه خسارت چیست؟
  منظور از دادخواست مطالبه خسارت چیست؟

  در واقع می توان گفت زیان به افراد به هر شکلی که باشد، مشمول قانون مطالبه خسارت می شود که باید مطابق قانون حکم آن اجرا شود، این حکم به جهت اجرای حقیقی موجب اعاده حق شده و خواهان حکم دادخواهی خود را از طریق قانون اعلام کرده و حق مورد نظر از خوانده دریافت می شود.

  به طور کلی هر ضرری که وجهه مادی و یا معنوی داشته باشد، مطالبه خسارت را به خود خواهد گرفت و فرآیند قانونی آن باید شکل گیری گردد، مسئولیت جبران خسارت ایجاد شده باید از سوی خوانده انجام شود و مسئولیت یا تعهد آن بر وی حاکم است، با این شرایط خوانده می بایست مطالبه و حق خواهان را به صورت تمام و کمال پرداخت نماید.

  لازم به ذکر است که زیان می تواند شکل های مادی یا معنوی باشد و در حالت هایی که تعهد یا مسئولیتی هم به شخص واگذار شده باشد، قصور در انجام آن ها موجب ضرر و زیان می شود که خواهان نسبت به آن درخواست قانونی را گزارش داده و خوانده باید نسبت به جبران و پرداخت حق مطالبه پاسخگو باشد.

  به لحاظ قانون در چه مواردی خسارت قابل مطالبه می باشد؟

  واژه خسارت به معنای طلب خواستن نسبت به وجود یک زیان است، زمانی که شخص یک رفتار زیان آور از خود بروز دهد، مرتکب جرم می شود و به رفتار مجرمانه نام می گیرد، این ضرر می تواند علاوه بر یک شخص، شخص ثالث را نیز تهدید نماید،

  به لحاظ قانون در چه مواردی خسارت قابل مطالبه می باشد؟
  به لحاظ قانون در چه مواردی خسارت قابل مطالبه می باشد؟

  در واقع ضرری که متحمل شخص زیان دیده شده باشد، وی را به یک مدعی خصوصی تبدیل می کند و می تواند آن زیان را به صورت ممکن الحصول از مجرم مطالبه نماید، مطالبه از مجرم، مطالبه از خوانده ناشی از جرم است که جبران زیان را به صورت مادی یا معنوی متناسب با واقعه رخ داده باید پرداخت نماید.

  لازم به ذکر است، مطالبه و درخواست آن باید با اثبات جرم صورت گیرد، در واقع شرایط مطالبه خسارت بایستی توسط مدعی خصوصی آن یعنی خواهان دادخواست به اثبات برسد، این شرایط بر اساس منافع ممکن الحصول با تعهد یا مسئول حادثه یا جنایت قابل پیگیری می باشد، بنابر این موضوع دادخواست مطالبه باید از سوی خواهان ثابت شده و از خوانده دریافت گردد.

  روش ارائه دادخواست مطالبه خسارت به مراجع قضایی چگونه است؟

  هر اقدامی که خواهان برای دادخواست دارد، به لحاظ قانونی شیوه خاص خود را طلب می کند، برای این اقدام ماده قانونی آیین دادرسی مدنی شرایط دادخواست را بیان می کند، ماده 48 این قانون، به دعوی مطالبه خسارت ایجاد شده از سوی مجرم را به مرجع قانونی تقدیم می کند.

  برای تقدیم دادخواست مطالبه خسارت باید تشریفات قانونی را مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی انجام دهید، در این خصوص دعوی وارده که منجر به دادخواست می شود، به صورت جزئی در ماده 15 آیین دادرسی مدنی ذکر نمایید، در واقع خسارت های ایجاد شده از سوی مجرم مستلزم جبران برای خواهان است.

  روش ارائه دادخواست مطالبه خسارت به مراجع قضایی چگونه است؟
  روش ارائه دادخواست مطالبه خسارت به مراجع قضایی چگونه است؟

  نحوه تنظیم خواسته دعوا در دادخواست مطالبه خسارت چگونه است؟

  خواهان شخصی است که از جانب خوانده متحمل زیان و ضرر شده است، این ضرر منجر به دعوای میان خواهان و خوانده می شود، در واقع مسئول یا مسبب یا مجرم دعوا را با ایجاد زیان برای خواهان شکل داده است که باید با روش قانونی آن را حل و فصل نمود، این شیوه برای ارائه دادخواست به مراجعه قانونی، نیاز به شیوه تنظیم خواسته دعوا دارد.

  خواسته ای که خواهان در متن دادخواست مطالبه خسارت قید می کند، باید علل دعوا و مبلغ جبران را در تاریخ مورد نظر بیان نماید، حقیقت تقاضای الزام خوانده نیاز به پرداخت یک هزینه دارد، این هزینه علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود و هزینه نهایی نیز به هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مضاعف می شود.

  نحوه تنظیم خواسته دعوا در دادخواست مطالبه خسارت چگونه است؟
  نحوه تنظیم خواسته دعوا در دادخواست مطالبه خسارت چگونه است؟

  چند نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از جرم را نشان دهید؟

  با توجه به توضیحاتی که در خصوص خواهان و خوانده در متن دادخواست مطالبه خسارت بیان شد، چند نمونه از مطالبات خسارت را نشان می دهیم، یک نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به قرار ذیل است که در آن جزئیات جرم به صورت واضح بیان شده است تا وسیله اثبات جرم از سوی خواهان به درستی مشخص گردد.

  چند نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از جرم را نشان دهید؟
  چند نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از جرم را نشان دهید؟

  یک نمونه دیگر از دادخواست مطالبه خسارت نشان داده می شود که در آن زیان ثابت شده، ناشی از تأخیر تأدیه است، این اقدام سبب می شود تا شرایط بیان شده در آن به صورت جزئی بیان گردد تا وضوح آن به صورت مکمل بر دادخواست ارائه گردد.

  چند نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از جرم را نشان دهید؟
  چند نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از جرم را نشان دهید؟

  نمونه سوم در خصوص برگ دادخواست به دادگاه عمومی می باشد که جزئیات آن مشابه با موارد قبلی مشخص شده است.

  چند نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از جرم را نشان دهید؟
  چند نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از جرم را نشان دهید؟

  مطالبه خسارت

  نمونه چهارم در خصوص مطالبه خسارت است، این نمونه در بیان خواسته موضوع مطالبه خسارت را قید می کند، خواهان نام فردی است که متحمل ضرر شده است و خوانده نیز فردی است که خسارت مالی یا معنوی را برای خواهان ایجاد کرده است، به صورت یک نامه اداری شرح ماجرا را که با ضرر رو به رو شده است، بیان می داریم،

  این تقاضا با تمام ماده های قانونی شامل قانون مدنی و قانون آیین دادرسی تقاضای محکومیت را در خسارات ناشی از هزینه دادرسی مورد درخواست خود قرار داده است و نیز میزان مبلغ زیان به صورت دقیق در آن قید شده است که خوانده باید به خواهان پرداخت نماید، در زیر تصویر این مطالبه به صورت کامل آمده است:

  مطالبه خسارت
  مطالبه خسارت

  نمونه پنجم در مورد دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادف می باشد، در این دادخواست خواهان، خوانده را به عنوان مجرم بی احتیاط در رانندگی معرفی می کند و شرح تصادف و زیان وارد شده را بیان می کند، از دادگاه کیفری می خواهد هزینه یا مبلغ دیه را با توجه به شواهد خسارت وارد آمده اعلام نماید،

  این درخواست بر اساس شرایط اطلاعات هویتی افراد مربوط به درمان و غیره متفاوت می باشد و معالجه وی با استناد به قانون مسئولیت مدنی در قواعد فقهی رسیدگی می شود، حکمی که مراجع قضایی اجرا می کنند، بر اساس میزان مبلغ خسارت ناشی از تصادف در فرآیند ارسال حکم در جریان خواهد بود.

  مطالبه خسارت
  مطالبه خسارت

  جزئیات نگارش در نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم چه مواردی را شامل می شود؟

  جزئیات نگارش در نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، شامل موارد متعددی می باشد که ملزومات اثبات جرم را از سوی خواهان برای خوانده مشخص می سازد،

  به عنوان مثال مشخصات طرفین قید می شود، طرفین دادخواست مطالبه خسارت، خواهان، خوانده و یا وکیل هر یک از آن دو می باشد که به صورت مشخصات نام و نام خانوادگی، سن، شغل و حتی محل اقامت ثابت هر کدام از طرفین در آن ذکر می شود، اگر هر یک از طرفین یک وکیل را برای دعاوی خود انتخاب نمایند، مشخصات آن ها نیز به صورت جزئی مشابه طرفین دعاوی قید می شود.

  بخش مهمی که در این دادخواست وجود دارد، مربوط به خواسته دعوا می باشد، خواسته همان موضوعی است که منجر به اختلاف دو طرف شده است،

  در این بخش موضوع جرم به صورت دقیق ذکر می شود، این جرم با ضرر و زیان ایجاد شده یک مبلغی را به عنوان هزینه برای خسارت قانونی جرم تعیین می کند، مبلغ این خسارت از سوی کارشناس مربوطه به انضمام خسارت قانونی از جرم مقوم یک مبلغ تعیین می کند.

  پیوست های ملحق شده به قانون ضرر و زیان

  بخش دیگر که به صورت ضمیمه ای به دادخواست مطالبه خسارت اضافه می شود، پیوست های ملحق شده به قانون ضرر و زیان ایجاد شده است که می تواند دلایل و ضمایم که به صورت دادنامه های کیفری، تأمین دلیل، استشهاد محلی و گزارش های پلیسی است را ذکر می کند،

  این موارد به صورت مستند برای اضافه به دادخواست مطالبه مورد نیاز است و برای تکمیل بهتر مطالبه خسارت یک نیاز اصلی به شمار می رود.

  در بخش انتهای این دادخواست مخاطب موضوع ریاست دادگاه عمومی حقوقی است که به صورت نامه اداری و کتبی به وی اعلام می کنیم تا اثبات جرم مشخص گردد، خوانده، شخص مجرم است که به دلایل مادی یا معنوی منجر به زیان شده است و این زیان، خسارت یا تخریبی است که به خواهان وارد نموده است،

  این شرح به منزله شکایت نام می باشد و در دادسرا های انقلاب اسلامی مطرح می شود، پیگیری پرونده از شماره پرونده مندرج در این دادخواست می باشد و از ریاست دادگاه کیفری محکومیت جرم صادر می شود تا در صورت ادامه روند قانونی آن، شرایط تجدید نظر در آن ابرام و تأیید گردد، اقدامات بیان شده در یک حکم با شماره مشخص صادر می شود.

  اجرای حکم محکومیت کیفری

  لازم است، بدانید که اجرای حکم محکومیت کیفری خسارت وارد شده به خواهان را در پیگیری قانونی دنبال می کند، این جبران خسارت اگر از سوی خوانده پرداخت نشود، خسارت دادنامه کیفری را متضرر می شود،

  در این میان نظر کارشناس اثبات جرم و دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم برای جرم ایجاد شده نیاز به انضمام خسارت می شود و هزینه های دادرسی را تقاضا می کند، خسارات قانونی وارد شده با تقاضای رسیدگی خواهان بر خوانده قانون مند می شود و پیگیری قانونی خواهد داشت.

  در ادامه این دادخواست مطالبه محل امضاء مطالبه خسارت به همراه مهر و اثر انگشت ذکر می شود، برای تکمیل بیشتر این دادخواهی می بایست شماره و تاریخ ثبت دادخواست، به همراه نام و نام خانوادگی ارجاع دهنده مشخص شود، این روال برای تقدیم به ریاست شعبه دادگاه مورد نظر قید می شود.

  شایان ذکر است که جزئیات پر کردن فرم دادخواست مطالبه خسارت با توجه به نوع ضرر و زیان ایجاد شده مختلف است و با توجه به موارد تعیین شده در بخش دلایل و منضمات، می تواند در بخش نامه اداری به ریاست دادگاه عمومی حقوقی تفاوت داشته باشد، آن چه مهم است، ذکر مشخصات دقیق و قانونی اختلاف ناشی از جرم است که به صورت دقیق بیان می شود.

  شرایط مطالبه خسارت برای اختلاف های ایجاد شده به لحاظ مالی یا غیر مالی چگونه است؟

  زمانی که دعوا یا اختلافی میان دو نفر ایجاد شود، در صورتی که زیان وارده به یکی از طرفین انجام شود، آن شخص می بایست جبران مافات نماید،

  برای این منظور نوع مالی یا غیر مالی بودن دعوا می تواند، بر نحوه جبران خسارت تنین انداز باشد، به عنوان مثال دعوای مطالبه خسارت در صورتی که مالی باشد، خواهان زیان دیده می تواند خواسته خود را به همراه 3 درصد هزینه دادرسی از خوانده مطالبه نماید.

  لازم به ذکر است که ماده 23 قانون تکلیف شورای حل اختلاف در مصوبه سال 1394 خواسته را این گونه بیان نموده است که باید با صلاحیت شورا و منطبق با آن باشد، در این میان تصویر زیر بیانگر اصل ماده 23 می باشد که قانونگذار می بایست مطابق با آن و طبق دادخواست مطالبه خسارت عمل نماید، متن ماده در تصویر زیر آمده است:

  شرایط مطالبه خسارت برای اختلاف های ایجاد شده به لحاظ مالی یا غیر مالی چگونه است؟
  شرایط مطالبه خسارت برای اختلاف های ایجاد شده به لحاظ مالی یا غیر مالی چگونه است؟

  دادرسی یا تأخیر تأدیه

  شایان ذکر است که دادرسی یا تأخیر تأدیه در صورتی که به صورت مستقل اقامه گردد، شرایط پرداختی را به گونه ی دیگر رقم می زند،

  به عنوان مثال می بایستی زمان و میزان مقرر قانونی هزینه دادرسی را طبق ماده های 61 و 62 که در سال 1379 تعیین گردید، پرداخت نماید.

  نکته بسیار مهم در خصوص مطالبه خسارات قانونی و اجرایی آن است که این قانون در سال 1379 مشتمل بر هزینه حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و هزینه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می باشد،

  این جا مطالبه باید با اصل خواسته هماهنگ باشد و پرداخت هزینه های مربوطه نیازمند عینیت هزینه ها با یکدیگر دارد، توجه داشته باشید که خسارات ناشی از قرار داد یا اجرت المثل بودن مبالغ آن باید در تاریخ مقرر طبق هزینه دادرسی و هزینه های عنوان شده پرداخت شود.

  مترادف واژه دادخواست چیست و شرح دعاوی تشریفاتی در چه رابطه ای می باشد؟

  در نظر داشته باشید، هر اقدامی که به صورت قانونی انجام می شود، تقدیم دادخواست نام می گیرد، طرح دعوا مستلزم تشریفات مشخصی است که درخواست افراد در آن قید می شود، در این بین اصطلاح طرح دعوا یا همان دادخواست به واژه «عرض حال» تعبیر می شود،

  این واژه همان برگه ای است که اشخاص مدعی حقی آن درخواست می باشند که به خواهان نام خواهند گرفت، این برگه رسیدگی به درخواست و احقاق حقوق است که طرف معارض با دادرسی از طریق اقاله دعوی حقوقی مستلزم تأیید از سوی مراجع قضایی حکم را صادر می کند.

  لازم به ذکر است که این برگه ای که به مراجع قضایی تحویل داده می شود، یک برگ دادخواست است که به صورت مخصوص چاپ می شود و جدولی است که ستون های آن خواهان، خوانده، خواسته (موضوع مطالبه خسارت) و نیز ستونی برای دلایل و منضمات و محلی بودن تشریح دعوا یا اختلاف ایجاد شده، می باشد و برای بیان دقیق زیان وارد آمده از سوی فرد زیان رسان یا خوانده و طرف دیگر آن یعنی فرد زیان دیده یا خواهان نیاز به تشریح جزئیات آن دارد.

  مترادف واژه دادخواست چیست و شرح دعاوی تشریفاتی در چه رابطه ای می باشد؟
  مترادف واژه دادخواست چیست و شرح دعاوی تشریفاتی در چه رابطه ای می باشد؟

  نکات مهمی که در یک دادخواست مطالبه خسارت بیان می شود، چه مواردی می باشد؟

  نکات مهمی که در یک دادخواست مطالبه خسارت ذکر می شود، موارد متعددی است که برای مطالبه خسارت از خوانده در متن دادخواست مطالبه باید بیان گردد،

  در نظر داشته باشید، دادخواستی که قرار است، به بخش قانون گذار جامعه یعنی دادگاه و یا شورا های حل اختلاف برسد باید بسیار دقیق باشد تا برگشت دادخواست نداشته باشید و کار در روال عادی به جریان خود ادامه دهد،

  این اقدام، جزئیات دقیق را به بیان نکات خلاصه می کند که عبارت هستند، از:

  بیان دقیق نام و نام خانوادگی، نام پدر، اقامتگاه یا آدرس محل سکونت، شغل خواهان و هر اطلاعاتی که برای شناسایی بهتر خواهان نیاز است، باید قید گردد تا اطلاعات هویتی خواهان به دست آید.

  مشابه مورد اول باید اطلاعات هویتی را این بار برای خوانده که زیان وارد کرده است، بیان کنید، این اقدام برای شناسایی درست خوانده مورد نیاز است که شرایط صدور حکم به وی اطلاع داده شود.

  توجه داشته باشید، در صورت کلی عموماً شخص خواهان که ضرر متوجه وی شده است، متن دادخواست را نگارش می کند، از این رو دادخواست این فرد می تواند توسط فرد دیگر ارسال شود، فرد دیگر همان وکیل مدافع فرد خواهان است که در صورت عدم توانایی یا در صورت دلخواه از سوی خواهان وی را معرفی نموده است.

  در این زمان رونوشت سمت دادخواست دهنده باید پرونده خسارت و مطالبه را به عنوان پیوست به مرجع قضایی تحویل نماید، این شخص در زمانی که وکالت خواهان برگه دادخواست را از سوی قیم وی برای دادگاه تقدیم می نماید،

  وکالت نامه به عنوان رونوشت یا قیم نامه به دادگاه تقدیم شود

  همزمان با اقدام مطالبه گری باید وکالت نامه وی هم به عنوان رونوشت یا قیم نامه به دادگاه تقدیم شود، این اقدام توسط وکیل به دادگاه داده می شود که در قیم نامه مشخصات کامل و اطلاعات هویتی وکیل مشابه خواهان در آن بیان شده است.

  موضوع مهم بعدی شرح خواسته مطالبه خسارت می باشد که به همراه میزان ارزش زیان وارد آمده در بخش مربوطه در متن دادخواست بیان می شود،

  لازم به ذکر است که تعیین بها باید از سوی کارشناس مطالبه خسارت تعیین گردد، زیرا تشخیص دقیق میزان ارزش خواسته معنوی تنها با تجربه و دانش کارشناس امکان پذیر است که باید از سوی دادگاه تعیین شود، زیرا نیاز است که بهای اصلی خواسته بعد از بررسی به اطلاع خواهان و خوانده رسانده شود.

  تعهداتی که به موجب آن، مطالبه را از سوی خواهان مستحق می داندف باید به صورت واضح و شفاف بیان شود تا شرح خواسته و تعهدات آن به درستی تعیین گردد.

  گاهی اوقات برخی پیوست ها برای اثبات بهتر و بیشتر خواسته مطالبه مورد نیاز است، این عبارت بیان می دارد که برخی از تعهدات و جهاتی که خواهان آن را در برگه دادخواست قید نموده است، نیاز به استناد های کتبی دیگری دارد که شفافیت بیشتر موضوع را برای دادگاه تشریح می کند، به عنوان مثال اجاره رهن، نکاح و غیره برای موضوعات دعاوی مسکن و ازدواج مورد نیاز است.

  در زمان نگارش دادخواست کمال دقت و توجه را مبذول نمایید

  توجه داشته باشید که در زمان نگارش دادخواست کمال دقت و توجه را مبذول نمایید و جزئیات موجود را به صورت کامل، دقیق، شفاف و روشن بیان نمایید تا منجر به عودت دادخواست، هدر رفتن وقت و انرژی نشود و در زمان معمول خود کار دادخواهی به سرانجام خود نائل آید وگرنه روال دادخواست پیچیدگی می یابد و ممکن است، مدت ها این روال به طول بینجامد، در حالی که نوشته دادخواهی بدون نقص این روال را عادی کرده و هیچگاه خواسته خواهان رد نخواهد شد.

  شرح دقیق دادخواست یکی از مهم ترین ستون هایی است که باید در بخش دادخواست پر گردد، وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود نیاز دارند، در اسناد، نوشته ها، شهود و مشابه آن نیاز به ارائه خواهد داشت.

  امضای فرد درخواست کننده که دادخواست را ارائه نموده است، باید وارد شود، برای قانونی شدن بیشتر آن باید اثر انگشت خواهان نیز موجود باشد.

  موارد فوق نکات و الزاماتی است که باید در نگارش یک دادخواست مطالبه وجه انجام شود تا صورت قانونی آن وجه خود را حفظ کرده و فرآیند دادخواهی با سرعت مطلوب خود پیش رود، با نوشتن یک دادخواست درست می توان خواهان را در رسیدن به استحقاق حقوق خود یاری رساند،

  البته این استحقاق مستلزم اثبات حق ضایع شده به لحاظ زیان وارد آمده می باشد که مسبب آن ضرر خوانده دادخواست مطالبه خسارت بوده است.

  در زمان نگارش دادخواست کمال دقت و توجه را مبذول نمایید
  در زمان نگارش دادخواست کمال دقت و توجه را مبذول نمایید

  در تقسیم بندی عملی از دعاوی خسارت معنوی چند چالش وجود دارد؟

  در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دعوای میان افراد در دعاوی مطالبه خسارت معنوی چالش هایی را پیش رو دارد که تاکنون در روال قضایی مراجع قانونی استحکام قطعی برای آن بیان نشده است، برای استحکام ایجاد شده این خسارت معنوی، چالش هایی وجود دارد که در تقسیم بندی کلی به دو گونه خواهد بود:

  چالش اول بیان می کند که خسارت معنوی بدون شک لطمات، روحی و روانی را بر فرد ایجاد می کند، این در حالی است که در خسارات مادی، در صورتی که جسم مورد ضرر قرار گیرد، می توان از فرد زیان آور، دیه آن را درخواست نمود، ولی در خسارت معنوی چنین نیست،

  به عنوان مثال

  به عنوان مثال در جراحی فردی که از ناحیه بینی دچار مشکل و ضرر شده است، حتی پس از عمل نیز افسردگی بر بیمار غالب خواهد آمد، به گونه ای که دیه بینی نمی تواند این فرد را راضی نماید، زیرا خسارت معنوی به لحاظ شکل ظاهری در وی ایجاد شده است،

  مثال دوم فردی که کسی را به قتل رسانده است، دیه قتل نمی تواند خسارت معنوی ایجاد شده بر فرزند مقتول را راضی کند، در این حالت می توان بیان نمود که دعاوی مطالبه مصادیقی از خواسته های ضرر و زیان ناشی از جرم مجرم می باشد که تا حدود زیادی با هیچ روشی جبران نخواهد شد.

  چالش دوم خساراتی است، معنوی که در آن صدمات غیر جسمی در آن حتی با دیه جبران مافات نمی شود، خواه این ضرر ناشی از جرم باشد و یا ناشی از جرم نباشد به عنوان مثال برخی از این خسارات معنونی عبارت هستند، از:

  پاره کردن عمدی یا غیر عمدی اثر هنری

  پاره کردن عمدی یا غیر عمدی اثر هنری یک هنرمند برای عدم ارائه آن در مراکز هنری و افسرده شدن او پس از این ماجرا.

  تهمت و نشر اکاذیب و دروغ های پشت پرده در مسائل اجتماعی.

  قرار های بازداشت موقت در شکایت های کیفری واهی که اثبات قضیه زمان بر است و فرد بایستی در بازداشتگاه بماند.

  حبس های غیر قانونی برای شکست روحیه افراد بی گناه با نقشه های شوم و کاذب.

  افشای اسرار پزشکی بیمار که از مهمترین نکاتی است که پزشک باید در نظر داشته باشد تا بیمار برای مداوای خود بتواند مشکلات واقعی را بیان و راه حل های پزشکی مناسب را دریافت نماید، در واقع ویژگی محرم راز بودن یک پزشک برای بیمار بسیار ضروری است.

  محروم ماندن از حضور در جشن فارغ التحصیلی به خاطر تأخیر در پرواز هواپیمایی.

  پاره کردن عمدی یا غیر عمدی اثر هنری
  پاره کردن عمدی یا غیر عمدی اثر هنری

  روش جبران مطالبه خسارت معنوی در زمان چالش های ایجاد شده چگونه است؟

  جبرانی که برای چالش های خسارت معنوی عنوان می شود، روش های مادی و غیر مادی است که هر یک از آن ها به طرق مختلف وجود خواهد داشت،

  در صورتی که روش مالی باشد، باید مبلغ پرداخت پول را مطابق با بحث های حقوقی به صورت مفصل و پیچیده محاسبه نمایند و یا در صورتی که روش های غیر مالی نیاز باشد، نیاز به طلب بخشش در چاپ روزنامه و امثال آن دارد، این شرایط ایجاب می کند که چالش های خسارت معنوی با حالت های پیش آمده وجه خود را به شیوه مطلوب به خود بگیرد.

  نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از صدمات غیر جسمی دارای چه ویژگی هایی می باشد؟

  دادخواست مطالبه خسارت معنوی ناشی از صدمات غیر جسمی و معنوی ویژگی هایی دارد که شرح آن به قرار زیر می باشد، این ویژگی ها به نکات مهم در متن دادخواست خلاصه می شود و عبارت است، از:

  • خواسته، مطالبه خسارت معنوی مطالبه ای است که در آن لطمات روحی، روانی، حیثیتی و معنوی زیادی ناشی از شکایت های کیفری واهی خوانده از خواهان قید شده است، جلب نظریه کارشناس رسمی دادگستری به همراه پزشک قانونی و کارشناس روانشناسی بالینی همراه با خسارات دادرسی علی الحساب محاسبه می شود.
  • در مورد ادله و ضمائم نیز مواردی هم چون مدارک کارگزینی و بازخرید،مدارک افت تحصیلی،تقدیرنامه ها، دادنامه های کیفری، تحقیقات محلی، برائت، مستندات قرار باز داشت موقت در بازداشتگاه و غیره در متن دادخواست قید می شود.
  • نامه اداری که در متن دادخواست قید می شود، به صورت شرح دقیق تر موضوع دادخواهی خواهد بود که در آن ماده های قانونی و تبصره های مرتبط با قانون نظام حقوقی ایران بیان می شود، مراجع قضایی برای این موضوع جبران ضرر معنوی را با خسارت پولی به شعبه دادگاه مربوطه اعلام می کنند.
  نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از صدمات غیر جسمی دارای چه ویژگی هایی می باشد؟
  نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از صدمات غیر جسمی دارای چه ویژگی هایی می باشد؟

  آیا در خسارت های معنوی می توان هر ادعایی را پذیرفت؟

  توجه داشته باشید که خسارت های معنوی ایجاد شده از سوی فرد مجرم باید به اثبات برسد تا بتوان وی را به عنوان خوانده خطاب قرار داد و خسارت مادی یا معنوی را از وی دریافت نمود،

  اگر به هر دلیلی این دعا اثبات نشود، آن شخص نمی تواند یک مجرم باشد، بنابراین ذکر نکاتی پیرامون این موضوع برای وی اهمیت دارد که عبارت هستند، از:

  به طور کلی ضرر و زیان قابل مطالبه می باشد، اما باید ضرر ایجاد شده به صورت مستقیم بوده و از جرم نشأت بگیرد،

  به عنوان مثال چنانچه فردی قرار بوده که در یک مسابقه دو میدانی شرکت نماید و با فرض این که با شرکت در این مسابقه می توانست نفر اول باشد، نمی تواند از فردی که در چند روز قبل وی را در بازداشتگاه قرار داده است و از او شکایت نموده است،

  به عنوان فردی که به او زیان رسانده، ادعای خسارت برنده شدن در مسابقه را داشته باشد، پس هر ادعایی باید ثابت شود و هیچ فرض محتمل بر آن صادق نمی باشد.

  شخصی که به وی زیان وارده شده است، با ارائه دادخواست می تواند درخواست خود را به مراجع قانونی ارائه نماید و در صورتی که این ادعا با تشریفات قانونی مانند مهر و تمبر و هزینه داد رسی نباشد، قانونی تلقی نخواهد شد و وجه رسمی بودن این دادخواست لغو خواهد شد، در حالی که حکم می تواند متهم را به پرداخت خسارت مجبور نماید.

  دادخواست نوشته شده باید قبل از اعلام ختم داد رسی به دادگاه تقدیم شود

  دادخواست نوشته شده باید قبل از اعلام ختم داد رسی به دادگاه تقدیم شود و در صورتی که فرد بدون هماهنگی در جلسه دادخواهی حضور یابد و هیچ برگه ای مبنی بر درخواست مطالبه خسارت با خود نداشته باشد، نمی تواند از خود دفاع نماید و سخن وی در مرجع قانونی و قضایی نظام، قابل قبول خواهند بود، پس اهمیت این دادخواست برای خواهان در زمان دادخواهی بسیار مهم می باشد.

  در پیشامد هایی که سرقت و کلاهبرداری های قانون به قاضی داور این حادثه تکلیف شود، متهم می بایست نسبت به پرداخت وجه متهم موظف بوده و دادخواست به جریمه نیازی ندارد،

  همچنین بسیاری از پرونده های کیفری با خسارت های خصوصی متهم را در ارتکاب جرم گناهکار با تشخیص مراجع قضایی محتاج به تحقیقات بیشتر خواهد کرد تا رسیدگی به صورت واضح و شفاف برای آنان میسر گردد.

  شرح وقایع

  شرح وقایع می تواند در نوشتن یک دادخواست مطالبه خسارت از هر نوعی که باشد، یاری دهد تا خواهان در اثبات حقوق مستحقی خود کمال دقت را داشته باشد و به دادخواهی مطلوب دست یابد، گاهی اوقات هم می توان برای جلوگیری از هر اشتباهی از مشاوره های وکلای تخصصی موضوع خسارت کمک گرفت تا طرح دعوا با زمان و هزینه درست انجام شود.

  از اینکه تا انتهای این مقاله همراه ما بودید متشکریم و امیدواریم که از خواندن مطالب آن بهره لازم را کسب کرده باشید.

  3 پاسخ

  1. سلام‌تخلف‌انتقال‌سند‌که‌عمدا‌در‌چندین‌مرحله‌توسط‌سردفتر‌مرکتب‌شده‌باعث‌خسارتهای زیادی‌وسبب‌فسخ‌شدن‌معامامعامله‌و۲ملیاردضرروزیان‌بنده‌شده‌باید‌چطور‌دادخواست‌بدم

  2. با سلام و احترام فراوان و تبریک سال نو بر شما و خانواده محترمتان. کلیه مطالب های شما را خواندم،بسیار مهم و عالی است.

  3. باسلام وعرض ادب
   احتراما یک قطعه زمین طبق قولنامه تنفیذ شده دادگاه بمساحت 500 مالکیت دارم که جهت جلوگیری از تضعیع وتفریط به استناد ماده 225 ق.ا.د.م سابق طی دادخواستی درسال 1372 تقاضای بازداشت وتوقیف نمودم تا ازهرگونه معامله وساخت وساز ممانعت گردد که عینا دادگاه طی دستور وامریه شماره …….. به اداره زمین شهری مقرر که زمین مذکور بنام وبه نفع …………. بازداشت وتوقیف گردد
   متعاقبا حکم بنفع اینجانب درتحویل زمین ( خلع ید فروشنده وغیره ) صادرشد ولی بعلت طرح دعوی بین فروشنده واداره مزبور اعلام شد تحمل کنم تا دعوی انان خاتمه یابد درخلال رسیدگی پرونده نیز دادخواست ورود شخص ثالث تقدیم که رای صادرشد که رسیدگی دعوی وختم نتیجه هیچگونه خللی به مالکیت وارد نمی سازد ودعوی ام رد شد
   اداره زمین شهری کتبا موضوع نامه توقیف واینکه زمین توقیف گردی را به اینجانب ودادگاه اعلام نمود .
   درسال 1388 دعوی بین فروشنده وغیره خاتمه یافت که به دادگاه جانشین دادگاه سابق مراجعه که دادرس دادگاه براساس حکم خلع ید به نماینده اجرای احکام دستور داد که از زمین بازدید وبا تعیین ابعاد واضلاع مراتب صورتجلسه گردد که نماینده طبق صورتمجلس مورخ 25/ 12 / 88 ابعاد زمین خام وساخته نشده را مشخص وصورتجلسه تنظیم گردید ولی بعلت عدم تمکن مالی زمین کماکان توقیف وبازداشت بود
   بعداز مدت چندسال بعلت جمع اوری مبالغی به شهرداری محل برای اخذ مجوز دیوارکشی وساخت مراجعه که پس ازاعزام کارشناس مربوطه وتعیین کروکی اعلام شد که بدوا رفع توقیف دریافت نمایم بدین منظور به دادگاه مراجعه ودادرس دادگاه پس از ملاحظه ومطالعه سوابق طی امریه پیرو نامه توقیف سال 72 درسال 95 دستور رفع بازداشت ورفع توقیف وتحویل زمین به اینجانب صادر نمود
   نامه به مسکن وشهرسازی ابلاغ که ماه ها گذشت اقدامی نشد تا مشکوک شدم مراتب به دادرس اعلام که ایشان طی نامه ودستور قبلی پرونده را به اجرای احکام کیفری ارسال چون با قدرت بیشتر ودستشان بازتر است که بتاریخ 1/ 2 /96 عملیات اجرای دستوردادگاه شروع وابتدا نماینده مسکن وشهرسازی احضار ومقررشد که زمین رفع توقیف وتحویلم گردد بعداز دوماه وارسال دوفقره اخطاریه متاسفانه مطلع شدم زمین بغیرفروخته شده ودرحال ساختن وزمین بازداشت وتوقیف شده درواقع تلف شده است
   قاضی شعبه اجرای احکام جعت تعیین نرخ عادله روز کارشناس انتخاب نمود که با اطلاع سازمان مسکن وشهرسازی مخفیانه مراتب به دادستان وقت اطلاع وبدلیل مراوده وارتباط داشتن دادستان دستور توقف عملیات صادر وایراد گرفت که چونکه دعوی وحکم صادره ازمرجع حقوقی است لذا باید از طریق حقوقی اقدام گردد ودرنهایت عملیات اجرائی کماکان متوقف می باشد اخیرا ارشاد شدم که دادخواست مطالبه غرامت زمین تقدیم نمایم
   سوال ایا خانواده مظلومم به حق قانونی نائل میگردند ودرصورت تصویب مرحمتا نحوه ونمونه متن ومفاد دادخواست بصورت پیش نویس ارسال بفرمائید تا هرچه زودتر اقدام نمایم . ممنون از لطف وبزرگواری انمرجع محترم

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  هشدار: کلیه محتوای درج شده در این وب سایت جنبه اطلاع رسانی داشته و ممکن است برخی مطالب به روز یا الزاما صحیح نباشند.

  مطالب محبوب سایت

  مطالب مرتبط

  وکیل ثبتی تبریز

  وکیل ثبتی تبریز

  موضوع بحث این مقاله، وکیل ثبتی تبریز می باشد. لطفا تا انتهای این مبحث حقوقی کاربردی همراه ما بمانید. وکیل ثبتی یکی از انواع وکالت

  نمونه لایحه آزادی مشروط

  نمونه لایحه آزادی مشروط

  با ما همراه شوید تا بیشتر با موضوع نمونه لایحه آزادی مشروط آشنا شوید. یکی از مواردی که در مورد پرونده های در رابطه با